Regulamin

Regulamin akcji „Zgarnij zwrot za części”

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w akcji (zwanej dalej „Zgarnij zwrot za części”) organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Instagram.
 2. Organizatorem akcji jest North.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., z siedzibą w Koszalinie, 75-339, ul. Wąwozowa 7b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy KRS pod nr KRS 740578, numer NIP: 669-222-20-49, numer REGON: 320288944 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
 5. Akcja jest organizowana w okresie od dnia 1.02.2020 do odwołania zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej, tj. fanpage w serwisie Facebook o adresie https://www.facebook.com/northpl (zwanej dalej „Stroną Akcji”
 7. Przystąpienie do akcji jest dobrowolne.
 8. Uczestnikiem akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:
 • osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych albo
 • osoba która ukończyła 18 rok życia,
 • która łącznie spełnia następujące warunki:
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 2. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
 3. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, związana ani przeprowadzana przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za akcję.

§ 2 Warunki przystąpienia do Akcji

 1. Osoba przystępująca do Akcji, może:
 • wyrazić chęć udziału w zabawie poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej na przykład wraz z oznaczeniem znajomego lub udostępnienie posta lub polubienie posta oraz polubienie strony głównej. Prawa autorskie do wypowiedzi w komentarzach będą przekazywane na Organizatora.
 • Komentarz uczestnika mogą stanowić wyłącznie teksty/zdjęcia lub zdjęcia wraz z opisem, do których Uczestnik posiada pełnię praw autorskich, za co Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
 1. Udzielenie komentarzy pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych oraz, że komentarz nie narusza praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w ust. powyżej.
 3. Z chwilą wypełnienia przez Uczestnika wymagań określonych w ust. powyżej, osoba ta staje się pełnoprawnym Uczestnikiem uprawnionym do udziału w akcji.

§ 3 Zasady akcji

 • Celem postawionym przed Uczestnikami akcji jest dodanie zgłoszenia z naprawy na stronie Naprawiaj, nie wyrzucaj https://naprawiaj-nie-wyrzucaj.pl/ i udostępnienie posta z naprawą z oznaczeniem #naprawiajniewyrzucaj i @north.pl na prywatnym profilu Uczestnika na Facebooku lub Instagramie.
 • W akcji wyłączone są akcesoria oraz środki czyszczące zakupione za pośrednictwem north.pl.
 1. Akcja składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego wybrani zostaną zwycięzcy.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora.
 3. O wygranej decyduje wybór uznaniowy odpowiedzi przez Komisję.
 4. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodami w Akcji jest zwrot kosztów za zakupione części wraz z kosztami wysyłki.
 2. Warunkiem przekazania nagrody jest przekazanie danych niezbędnych do jej wysłania w terminie 3 dni od daty poinformowania Uczestnika o wygranej.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
 5. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy.
 6. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
 • nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
 • w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W Akcji odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
 • zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, treści propagujące przemoc;
 • zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
 • zawierają treści niezgodne z prawem;
 • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
 • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
 • naruszają dobre obyczaje;
 • naruszają prawa własności intelektualnej;
 • nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Akcją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału w Akcji i wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu swoich danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Organizatora danych osobowych innemu niż Organizator administratorowi danych.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Akcji.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: North Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., z siedzibą w Koszalinie, kod pocztowy: 75-339, przy ul. Wąwozowej 7b z dopiskiem Reklamacja Konkurs “Zgarnij zwrot pieniędzy za części”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Przez cały czas trwania Akcji Regulamin będzie do wglądu na stronie https://naprawiaj-nie-wyrzucaj.pl/
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Akcji. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie https://naprawiaj-nie-wyrzucaj.pl/ oraz w korespondencji bezpośredniej z wykorzystaniem adresu email podanego przez Uczestników podczas rejestracji. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 847).
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Akcji i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
 5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Akcji poprzez korzystanie z więcej niż jednej tożsamości internetowej, czy korzystanie z kont fikcyjnych.

Udostępnij:

Formularz